O Víně

26.07.2011 J. Aktivni: Ano Datum a cas publikace: 26.07.2011 07:00

Viniční tratě v okolí Mikulova

V rámci poznávání terroir moravských viničních tratí, jsme letos zavítali na Svatý kopeček v Mikulově, ze kterého je nádherný výhled do širého okolí. Je to také místo, kde se nádherně prolíná historie s přírodou.

Za poslední rok jsme Mikulov a jeho okolí navštívili několikrát. Nádherný Svatý kopeček s kostelem Svatého Šebestiána s několika kapličkami, které jsou vidět již z dálky, nelze přehlédnout. Podobně jako CHKO Pálava, o které jsem se zmínil v loňské reportáži Report z naučné stezky Děvín na Pálavě. A právě Svatý kopeček (363 m. n. m.) je nejjižnější část Pavlovských vrchů. Pro zájemce o detailní popis dalších viničních tratí a terroir připomenu zejména Putování po vinicích vinařské obce Kobylí a Naučnou vinici starých odrůd v Šatově. Dále pak starší články Inspekce po vinařských cyklostezkách: Znojemská, Inspekce po vinařských cyklostezkách, podoblast Velkopavlovická, Inspekce po vinařských cyklostezkách: Mikulovská + Moravská vinná, Inspekce po vinařských cyklostezkách, Mutěnická oblast, Inspekce po vinařských cyklostezkách: Velkopavlovická, Inspekce po vinařských cyklostezkách, Moravská vinná a Inspekce po vinařských cyklostezkách, oblast Podluží.

Z webových stránek www.turistika.cz a www.mikulov.cz přebírám informace vztahující se k památkám, o kterých se zmíním dále. Zde se dozvíte, že Svatý kopeček je tvořen stupňovitým hřbetem, který probíhá od severovýchodu na jihozápad. Jihozápadní výběžek se jmenuje Olivetská hora, k severovýchodu vybíhající Janičův vrch byl zničen lomovou činností. Svatý kopeček představuje zlomovou tektonikou silně porušené bradlo jurských vápenců, které bylo vypreparováno z málo odolných flyšových a neogénních sedimentů. Na vrcholu je uchován zbytek zarovnaného povrchu, na svazích se vyskytují drobné izolované skály a krasové tvary. Na jižním svahu jsou odkryty brekcie ernstbrunnských vápenců nejsvrchnější jury a spodní křídy, mezerní hmotu tvoří vápnité jílovce. V lomu na severovýchodním svahu jsou odkryty ernstbrunnské vápence a brekcie, místy překryté spraší. Na svazích jsou deluviální hlinité sedimenty s vysokým obsahem vápencového skeletu.

Druhý červencový státní svátek, kdy vzpomínáme na Mistra Jana Husa, jsme se rozhodli projít Křížovou cestu na Svatém kopečku, který je jednou z mnoha dominant krásného Mikulova a z výšky zdokumentovat přilehlé viniční tratě. Nebudu samozřejmě dnes popisovat veškeré tratě, které jsou registrovány ve vinařské obci Mikulov, jak je uvedeno v databázi p.j., kde také najdete jeho ručně kreslené mapky tratí. Oficiální statistiky v roce 2007 uváděly, že celková rozloha vinic je 775,4 ha, osázená registrovaná plocha vinic 431,1 ha a počet registrovaných pěstitelů: 296. V katastru Mikulova je evidováno 12 viničních tratí: Brněnská, Mariánský kopec, Milovická, Pod Mušlovem, Pod Svatým kopečkem I., Pod Svatým kopečkem II., Pod valtickou, Šibeniční vrch, Turold, Valtická, Za cihelnou a Za Turoldem. Na větší polovinu z nich se dostane i v tomto článku. Níže také najdete doplněné popisky jednotlivých viničních tratí od p.j. do fotografií, kterému tímto ještě jednou děkuji.

Napojit se na Křížovou cestu, která vás dovede na Svatý kopeček, můžete například v Mikulově na ulici Koněvova, hned za Vinařstvím Šimák. Orientační hnědá tabulka vás na to upozorní. Vydáte se po modré turistické stezce. Trasa není určena pro cyklisty, takže jen pěšky! Pokud se vypravíte autem do Mikulova, zaparkovat můžete přímo na ulici Koněvova, 1. května nebo na několika parkovištích směrem do centra na ulici Vrchlického nebo Čechova. Na ulici Novokopečná zahájíme výstup a před vámi se otevře nádherná historická zástavba. Kouzelná ulička je postavena ze starých kamenných dlaždic. Domy jsou nádherně rekonstruované nebo udržované a navodí tu správnou atmosféru. Při výstupu po schodech se postupně za vámi objevuje panorama mikulovského zámku, Kozího hrádku, vrchu Turold a hrobka Ditrichsteinů. Byl nádherný slunečný den, takže kontrast modré oblohy, červených střech domů a zámku a bílého skalního útvaru tvořil až kýčovitá panoramata. Na konci schodů uvidíte po pravé straně první ze čtrnácti kapliček, které mají souvislost s Kristovou křížovou cestou a utrpením. Kapličky postupně procházejí rekonstrukci. Turistická stezka se pomalu otáčí doleva, prochází lesním porostem a mírně stoupá nad Mikulov. Postupně minete několik zahrad až vystoupíte z lesa, odkud je nejenom krásný pohled na Mikulov ze skály, ale také můžete vidět přímo nad sebou kostel sv. Šebestiána se zvonicí. Turistická stezka se odtud táhne nahoru po skalnaté stepi a lemuje ji několik kapliček.

Za zmínku určitě stojí flora a fauna, díky které byla vyhlášena tato oblast za Přírodní rezervaci. Nalézá se zde množství zákonem chráněných druhů rostlin. Proto byl již v roce 1946 vyhlášen botanickou rezervací a od roku 1992 přírodní rezervací. Původní rostlinné druhy se udržely ve stepním společenstvu na vrcholu Svatého kopečku. Na jižních svazích roste druhově pestrá skalní step (kosatec nízký, kavyl Ivanův, ožanka horská). Unikátní je zde výskyt několika druhů parazitických záraz. Východní svahy pokrývají křoviny s dominantním hlohem, severní svahy byly v minulosti zalesněny. Na stepích se hojně vyskytuje teplomilný hmyz. K nejpopulárnějším obratlovcům Svatého kopečku patří výři velcí hnízdící ve stěně opuštěného lomu.

Než se stezka otočí nahoru doleva na Svatý kopeček můžete poprvé vidět viniční tratě Pod Svatým kopečkem II., Pod valtickou a Šibeniční vrch, které jsou orientovány na jižní stranu, Valtická na východ a také odtud uvidíte na opačné straně Turold, který leží kolem stejnojmenného vrchu. Čím více stoupáte nahoru, tím více se odkrývá město Mikulov. Vedle zámku je vidět také Kozí hrádek, o kterém bude řeč později. Těsně před vrcholem se otevře také jihovýchodní strana, na které můžete vidět kus viniční tratě Pod Svatým kopečkem II. a Valtická, spolu s rybníkem Nesyt.

Na vrcholu minete zvonici a kostel Svatého Šebestiána. Tato kaple, původně nazývaná Tanzberg, tvoří nepřehlédnutelnou dominantu Mikulova. Její základní kámen byl vysvěcen 2. července 1623, rok poté, co se v Mikulově a okolí rozšířila epidemie moru. Pokračujeme dále po modré stezce, po levé straně je lesní porost, takže výhled je možný pouze směrem na jihovýchod. Křížová cesta, která je vůbec nejstarší křížovou cestou v českých zemích, vás po chvíli dovede k Božímu hrobu. Nejprve vystoupite po starých schodech z lesního porostu k bílé stavbě na malém palouku. Běloba s modrou oblohou působí až kýčovitě. Tato stavba je napodobeninou původního jeruzalémského Božího hrobu, do kterého byl uložen Ježíš po té, co zemřel na kříži. Stavba má polygonální charakter a v interiéru je rozdělena do dvou částí, na vstupní prostor a vlastní Boží hrob, kde je uložena socha ležícího Ježíše Krista. Kaple byla již součástí souboru původních staveb z roku 1630, což dokládá jednak rytina města z roku 1673, ale zejména nápis objevený na zdi uvnitř kaple. Ten byl nalezen při poslední celkové obnově stavby a potvrzuje, že kaple byla navštěvována poutníky už v roce 1644. Každoročně od roku 1784 se první zářijovou neděli konají na Svatém kopečku poutě k Černé Madoně mikulovské.

Od Božího hrobu modrá turistická stezka klesá lesním porostem, které byly koncem 19. století obnoveny uměle, často za použití nevhodných dřevin. Na jihovýchodním svahu jsou rozvolněné a místy přechází v porosty křovin. Jsou zařazeny v kategorii lesů zvláštního určení jako lesy v přírodních rezervacích. Převládá jasan ztepilý, dub zimní, dub letní, přimísena je borovice černá, pajasan žláznatý a akát. Nedaleko turistické stezky se nachází lom, který byl v roce 1816 na severovýchodním úpatí kopce otevřen a těžba v něm byla zastavena až počátkem 70. let. V okolí tohoto lomu leží několik viničních tratí, které nejsou bohužel dobře vidět ze Svatého kopečku.

Sestoupili jsme až na severo-východní okraj Mikulova na ulici Bezručova, kde končí les. Na křižovatce pokračuje modré stezka doprava směrem na Mariánský mlýn, my se ale vydáme doleva do Mikulova po ulici Bezručova. Po levé straně míjíme nejprve garáže, které navazují na soubor několika vinných sklepů. Než se dostaneme na ulici 1. května, která nás dovede zpět do centra, procházíme kolem Vinařství Dietrichstein a Vinařství Volařík. Ulice 1. května prochází kolem zástavby starších i nově rekonstruovaných rodinných domů, které sousedí s viniční tratí Pod Svatým kopečkem II. Tato trať má orientaci západní až severní, což není pro pěstování révy vinné vůbec ideální. Je rozdělena na menší úseky, na kterých se pěstuje réva, oproti tratí Pod Svatým kopečkem I.

Za vinárnou U hroznu odbočíme doprava do centra po ulici Česká a vydáme se na Kozí hrádek, který patří k jedné ze tří skalnatých dominant města Mikulova a odedávna se podílel na strategické kontrole cest spojujících Brno s Vídní. Na vrcholu Kozího vrchu byla v 15. století vybudována dvoupatrová dělostřelecká věž s ochozem, prolomená střílnami. Vybudování této věže přispělo ke zlepšení obranné techniky Mikulova, zejména mikulovského hradu (dnešního zámku), který tímto získal velmi dobré obranné schopnosti nejen u nás, ale i v rámci střední Evropy. Dodnes se dochovalo toto pozdně gotické předsunuté opevnění s břitem. Výstup na Kozí hrádek je po červené turistické stezce, na kterou se dostanete z malého náměstíčka, kde se kříží ulice Brněnská a Husova. Tato stezka vede malebnými úzkými uličkami až do parku pod Kozím hrádkem.

Z Kozího hrádku je krásný výhled na viniční trať Turold, Za Turoldem a Brněnská. Kromě toho máte Mikulov jako na dlani. Pod zámkem můžete vidět Dietrichsteinskou hrobku a kostel Sv. Václava. Na druhé straně pak vidíte židovskou čtvrť, synagogu a hřbitov. Dohlédnete také až na hraniční přechod s Rakouskem. Ještě jednou a to v ucelené podobě spatříte viniční trať Pod Svatým kopečkem II. pod Svatým kopečkem. Z Kozího hrádku se můžete vydat na náměstí a pokochat se historickými budovami nebo navštívit zámek, kde je v Regionálním muzeu vinařská expozice s obřím vinným sudem z roku 1643.

Tím naše putování v Mikulově dnes končí. Vydali jsme se přes Pavlov do Popic se zastávkou v novém vinařství Gotberg, o kterém bude řeč někdy příště. Do Mikulova se chceme brzo vrátit, abychom prošli vrch Turold včetně jeskyně Na Turoldu a podívali se do obory pod Klentnici na Kamenný kruh, který nám doporučila z Ekologického vinařství Jarmila Abrlová. Pokud máte rádi historii a putování za vínem, můžete si tento nádherný kus jižní Moravy osobně projít a věřte, že zde narazíte na spoustu zážitků spojených s vínem.

1-20 | 21-40 | Vše
Počet příspěvků v diskuzi: 1  Vložit/Zobrazit příspěvek
Počet zobrazení článku: 7628x
Průměrná známka po 0 hodnoceních: -
 1    2    3    4    5