O Víně

12.03.2005 J. Aktivni: Ano Datum a cas publikace:

Pozvánka na II. mezinárodní ročník soutěže růžových vín Jarovín Rosé 2005 26.3. 2005 v Dobšicích

Přímo z Vinařství Hort jsme obdrželi pozvánku na zajímavou akci, kterou po mírné redakční úpravě zvěřejňujeme v plném znění. Dole pod článkem najdete originální pozvánku.

Vážení vinaři,
Sdružení dobšických vinařů za podpory Svazu vinařů ČR a Národního salonu vín, pořádá II. mezinárodní ročník soutěže růžových vín Jarovín Rosé 2005.

Cílem soutěže je prezentovat růžová vína z celého světa a dát tak široké veřejnosti na vědomí, kdo umí vyrobit nejlepší růžové víno, s důrazem na podporu jejich prodeje a prezentaci v mediích. Úspěšná vína pocházející z ČR, která budou nominována na hodnocení pro Národní salon vín roku 2005 mají proto velmi vysokou šanci na zařazení do Salonu.

Důležité termíny výstavy:
Přihláška: na adresu Ing. Jiří Hort, Pražská 44, Znojmo 669 02 nebo na e-mail: info@vinohort.cz.

Dodání vzorků:
Vinařství Hort Vinotéka Veronský dům
671 82 Dobšice 89 Míšeňská 8, 110 00 Praha 1
v době od 1.3. do 11.3.2005 v době od 28.2. do 9.3.2005
Ing. Jiří Hort 00420602149445 Martin Sýkora 00420603227007

Termín hodnocení:
Dne 16.3. v sokolovně v Dobšicích od 10 hodin.

Termín výstavy:
Dne 26.3. 2005 v sokolovně v Dobšicích od 15 hodin.

Termín výstavy v Praze:
Dne 1.4. 2005 v Lustermannském sklepě a Vinotéce Veronský dům, Míšeňská 8, Praha 1. Výsledky budou zveřejněny na www.vinnysklep.cz, www.vinom.info, www.misenska.cz, Týdeníku Rovnost (Znojemské noviny), Znojemsko, Vinařský obzor, Sommelier, Vino Revue, Fatem TV a Radio Blaník.

Za Sdružení dobšických vinařů
Ing. Jiří Hort Ladislav Skopal
Jarovín Rosé 2 0 0 5
II. ročník mezinárodní soutěže růžových vín

STATUT
Jarovín Rosé 2 0 0 5 II. ročník mezinárodní soutěže růžových vín konané pod záštitou Svazu vinařů ČR a Národního salonu vín se sídlem ve Valticích dne 26.3.2005 v 15 hodin v sokolovně v Dobšicích u Znojma.

1. Pořadatel soutěže
Soutěž je v tomto ročníku organizována Sdružením dobšických vinařů ve spolupráci s Vinařstvím Hort. Organizátor má právo na vyloučení vzorků, které nesplňují tento statut.

2. Určení soutěže
Soutěž je otevřena pro všechna růžová vína vyrobená z hroznů révy vinné, která splňují podmínky legislativy EU, zákona č. 321/2004 Sb. a podmínky legislativy států původu přihlášených zahraničních vín.

3. Minimální množství vína
Výrobce vína musí mít od přihlášeného vzorku k dispozici toto minimální množství:
Víno jakostní; víno šumivé 500 litrů
Víno s přívlastkem - kabinet 300 litrů
Víno s přívlastkem - pozdní sběr 200 litrů
Víno s přívlastkem - výběr z hroznů 100 litrů
Víno s přívlastkem - výběr speciální (ledové, bobulový výběr, slámové) 25 litrů

4. Množství láhví a poplatek
Soutěžící vydá 6 lahví (o obsahu 0,75 l, výběr z hroznů 0,5 l, speciální výběr 0,375 l) do vlastnictví organizátora soutěže pro potřeby senzorického posouzení. Každá láhev musí být soutěžícím označena podle platného vinařského zákona, včetně uvedení ročníku sklizně hroznů. Soutěžící uhradí soutěžní poplatek ve výši 400 Kč nebo 15 EUR za každý přihlášený vzorek na účet organizátora (č.ú.3409236514/0600), nebo v hotovosti při odběru vzorků.

5. Přihláška
Účastník soutěže vyplní přihlášku s údaji o výrobci a o každém vzorku. Přihláška musí obsahovat nejméně tyto údaje: jméno a přesná adresa výrobce, kontaktní telefon výrobce, označení odrůdy vína, ročníku, přívlastku, vinařské oblasti, obce, popř. trati, obsah zbytkového cukru a celkových kyselin a určení čísla šarže, ze které je vzorek předkládán. Součástí přihlášky je chemická analýza a:
a) Rozhodnutí MZe o zatřídění vína podle §14 zákona č. 115/1995 Sb. (do 30.4.2004), resp. SZPI podle § 26 zákona 321/2004 Sb. (od 1.5.2004).
nebo
b) Doklad o původu hroznů, ze kterých bylo vyrobeno (registrace vinice u ÚKZÚZ, u vín vyrobených z koupených hroznů také doklad o nákupu - faktura, nebo smlouva). U vín, která mají být označena jako vína s přívlastkem, je nutno navíc doložit kopii o ověření cukernatosti vinařským důvěrníkem. Jestliže stejný účastník přihlásí více vín se stejným označením, musí být jednotlivá vína vždy odděleně vyráběna a
skladována a musí být uvedeny jako rozdílné šarže na rozhodnutí MZe ČR podle §14 zákona č. 115/1995 Sb. (do 30.4.2004), rozhodnutí SZPI podle § 26 zákona 321/2004 Sb. (od 1.5.2004), nebo musí prokazatelně pocházet z různých partií hroznů (rozdílné vinice na registraci, rozdílné ověření cukernatosti hroznů). Součástí přihlášky je část, kde vystavovatel potvrdí žádost pro případnou nominaci do Salonu vín České republiky. V případě, že vystavovatel žádá o zařazení do minace do Salonu vín ČR, musí na přihlášce deklarovat, že splňuje množstevní limity dané Salonem vín ČR a do konce září aktuálního roku uvede víno do souladu s vinařským zákonem (zejm. zatřídění dle §14 zákona č. 115/1995 Sb. /do 30.4.2004/, rozhodnutí SZPI podle § 26 zákona 321/2004 Sb. /od 1.5.2004/) a celá partie vína bude naláhvována. Nesprávné údaje na přihlášce vylučují příslušné víno ze soutěže. V případě úmyslného nepravdivého uvedení údajů budou veškerá vína daného účastníka vyloučena ze soutěže. Vyplněním a předáním přihlášky souhlasí přihlašovatel se zpracováním a publikací údajů o výrobci a vínu v katalogu výstavy a odborném tisku.

6. Odběr vzorků
Odběr vzorků probíhá

· ve dnech 1.3. do 11.3. 2005 ve Vinařství Hort Dobšice (p. Hort 602 149 445)

· ve dnech 28.2. do 9.3. 2005 ve vinotéce Veronský dům v Míšeňské ulici č.8 na Praze 1 (p. Sýkora 603 227 007)

· ve dnech 28.2. do 9.3. 2005 v prodejnách BS vinařské potřeby ve Velkých Bílovicích nebo v Mikulově.


7. Termín a místo hodnocení
Hodnocení vín proběhne dne 16.3. 2005 v Sokolovně v Dobšicích u Znojma v 10 hodin.

8. Hodnotící komise
Členy komise jmenuje organizátor z řad vinařů i odborné veřejnosti. ředpokladem účasti v komisi jsou přiměřené zkušenosti s hodnocením vín. Nevhodné a neslušné chování či zjevná podnapilost degustátora může být důvodem k nepřipuštění k hodnocení, popř. k vyloučení z hodnocení. Komise se skládají nejméně z pěti členů. Hodnocení každé komise řídí předseda komise. Členové komise musí mít platné senzorické zkoušky ČZPI, nebo degustátorské zkoušky podle evropských norem ISO a DIN. Hodnocení předsedy komise se započítává do celkového hodnocení. Každá komise hodnotí v jednom dnu nejvýše 40 vzorků, průměrná doba na hodnocení vzorků nejméně 5 minut. Seznam hodnotitelů naleznete v příloze č. 1.

9. Odborný vedoucí hodnocení a garant
Organizaci hodnocení řídí odborný vedoucí hodnocení. Odborným vedoucím hodnocení může být pouze člověk, který úspěšně složil degustátorskou zkoušku dle evropských norem ISO a DIN a má zkušenosti s organizací národních, nebo mezinárodních soutěží vín. Na dodržování statutu a nestrannost při vyhodnocování dohlíží garant jmenovaný SVČR. Odborný vedoucí hodnocení řeší ve spolupráci s garantem také případné spory a nejasnosti vzniklé při hodnocení. Medaile budou uděleny pouze v případě, že oceňovaná vína dosáhnou hodnocení minimálně 80 bodů.

10. Podmínky hodnocení
Podmínky pro hodnocení vín:
a) Místnost světlá, dobře větraná o teplotě 18-22° C, zajištěná proti vedlejším vlivům.
b) Každý degustátor má k dispozici samostatný degustační stůl chráněný proti rušivým vlivům.
c) Nalévání a podávání vín musí probíhat tak, aby degustátor neměl možnost jakkoliv poznat identitu předkládaného vzorku.
d) Degustátor má k dispozici seznam předkládaných vzorků s uvedením evidenčního čísla vzorku, ročníku a odrůdy (kategorie).
e) Degustační sklenice odpovídají typu podle pravidel O.I.V., nebo podobné nebroušené a nepotištěné degustační sklenice na stopce o objemu min. 20 cl.
f) Komise pracuje v době mezi 9.00 až 14.30 hod., přestávky mezi hodnocením určují vedoucí komisí.
g) Pořadí vzorků musí odpovídat pravidlům hodnocení - vína jsou seřazena podle kategorie/odrůdy a dále podle ročníku (sestupně) a podle obsahu zbytkového cukru (vzestupně).
h) Vína se podávají v teplotách: růžové víno 10 - 12° C, šumivé víno 8 - 10° C.
i) Degustátor vypisuje na každý vzorek zvláštní hodnotící lístek.
j) Hodnotící lístky jednotlivých vín jsou archivovány po dobu pěti let a je zaručena absolutní objektivita a nestrannost zpracování výsledků. V případě podezření na možné nesrovnalosti při vyhodnocování je organizátor schopen na vyžádání vedoucího hodnocení, garanta, nebo některého z předsedů komisí zpětně dohledat a zkontrolovat hodnotící lístky kteréhokoliv vzorku.

12. Hodnotící systém
Vína, která splnila všechny podmínky tohoto statutu, budou ohodnocena stobodovým systémem mezinárodní unie enologů.

13. Kategorizace vín
Přihlášená vína se řadí a hodnotí podle odrůd. Samostatně budou uváděna a hodnocena vína známková (popř. směsky) a také se budou samostatně uvádět a hodnotit speciální výběry (ledová, slámová vína, botrytické výběry atd.)

14. Medaile
U každé odrůdy (kategorie) bude udělena jedna zlatá medaile, jedna stříbrná a jedna bronzová medaile. V případě stejného počtu bodů mohou být uděleny dvě popřípadě i více medailí za zhodné umístění. Podle stejného systému se udělí medaile u známkových vín a u speciálních výběrů. Vedle zlatých, stříbrných a bronzových medailí bude předáno pouze 10 % dalších udělovaných ocenění z celkového počtu soutěžících vín.

15. Champion
Absolutní vítěz „Champion" bude vybrán speciální komisí, sestavenou z předsedů jednotlivých komisí z vítězů jednotlivých odrůd (kategorií).

16. Nejlepší kolekce vín
Nejlepší kolekce vín bude vybrána podle nejlepšího průměrného hodnocení vzorků jednotlivých soutěžících. Pro vyhodnocování nejlepší kolekce vín se berou v úvahu pouze soutěžící, kteří přihlásili 4 a více vzorků. Odměnou za nejlepší kolekci vín bude diplom a věcná cena starosty Dobšic.

17. Diplom
Jako certifikát ocenění příslušného vína medailí bude přihlašovateli vydán diplom, označující ocenění (medaili) daného vzorku a čísla šarže. Diplom obdrží vinaři v kategorii Champion, Nejlepší kolekce vín, Zlatá medaile, Stříbrná medaile, Bronzová medaile.

18. Označování vín
Soutěžící může uvádět ocenění (medaile a titul „Champion") na láhvi vína z č. šarže, ze které pochází oceněný vzorek, ovšem toto označení je omezeno stavem zásoby příslušné partie uvedené na přihlášce. Musí se uvádět rok ocenění. Ocenění se uvádí dle závazné reprodukční předlohy, kterou účastník obdrží společně s výsledkem hodnocení. Na láhvi není povoleno uvádět údaje, které přímo nesouvisí s oceněním příslušného vína, např. o ocenění jiných vín soutěžícího, o ocenění „nejúspěšnější soutěžící" atd. V informačních materiálech výrobce (cenové nabídky, inzeráty, nápojové lístky, přibalené materiály, záhlaví dopisů atd.) se mohou údaje o udělené ceně a o nejúspěšnějším soutěžícím uvádět po dobu 5 let ode dne propůjčení. Vždy se musí uvádět rok ocenění a č. šarže oceněného vína. Mimoto je uvádění cen v cenových nabídkách a nápojových lístcích povoleno pouze pod údajem oceněného vína.

19. Nominace do Salonu vín České republiky
Do soutěže Salon vín České republiky bude nominováno nejvýše 30 % nejlépe oceněných vín z vinařských oblastí ČR. O nominaci rozhoduje organizační výbor výstavy. Nominována mohou být pouze vína, která splňují množstevní limity dané statutem Salonu vín ČR (jakostní víno 750 l, kabinet 500 l, pozdní sběr 300 l, výběr z hroznů 150 l, speciální výběr (ledové slámové..) 25l l).

20. Výstava
a) Samotná výstava a slavnostní veřejné vyhlášení výsledků se koná dne 26.3. 2005 v 15:00 hod. v Sokolovně v Dobšicích u Znojma.
b) Ve spolupráci s Vinotékou Veronský dům a Spolkem přátel vína bude výstava přenesena dne 1.4. 2005 od 14 do 22 hodin do Lustermannského vinného sklepa v Míšeňské ulici č.8 na Praze 1.

21. Výsledky
Všechny výsledky a průběh soutěže naleznete na www.vinnysklep.cz, www.vinom.info a www.misenska.cz.

Za Sdružení dobšických vinařů
Ing. Jiří Hort, Ladislav Skopal

Počet příspěvků v diskuzi: 0  Vložit/Zobrazit příspěvek
Počet zobrazení článku: 3269x
Průměrná známka po 0 hodnoceních: -
 1    2    3    4    5