O Víně

Boleradice


Stát: Česká republika

Oblast: Morava

Podoblast: Velkopavlovická

Celková rozloha vinic [ha]: 131.5

Osázená registrovaná plocha vinic [ha]: 50.2

Počet registrovaných pěstitelů: 100

Údaje z roku: 2005
Popis:

Boleradice mají svou zvláštní atmosféru obce sevřené mezi impozantní vršky. Mívaly 14 viničních tratí, což zřejmě bylo úředníkům trnem v oku, byť členitý terén vytváří velký počet mikroterroirů. Pod trať Hora Šejby byly proto včleněny tratě Terasa v Šejbách, Šejby a Mezihorky. Psinky zase byly sloučeny s Za klínky, U hřbitova a Klínky. Nové hory pohltily Světlý a Dukejský zase tratě Stračí, Kolíbky a Klíny (o co je hezčí název Dukejský než třeba Stračí či Kolíbky?). Jedinou tratí v původní výměře zůstal Víckov. Kuriozitou je trať Randle. Přestože v seznamu tratí před sloučením i po něm trať takového jména není, místní název je vžitý a vinice na tom místě (byť mimo úředně uznané trati) existuje už velmi dlouho. V této trati leží nejstarší kolektivně (JZD) vysazená vinice v Boleradicích. Byla vysazena v roce 1972 a rodí zde odrůdy TČ, RV, SV, PM. Očekával jsem, že tato "díra v evidenci" bude v nejbližší novele napravena. Ovšem v roce 2010 se to nepovedlo - nikdo Registr vinic v tomto smyslu nepožádal. Škoda. Dodatečně jsem v jakémsi boleradickém zpravodaji z roku 2004 našel zmínku, kde se vinaři nabádali, aby trať Randle uváděli jako trať Hora Šejby.

Z vinařů odtud znám jen ing. Vladislava Šlancara (ale vína jsem nechutnal) a mladé vinařství starých vinic Vinařství Koráb - pro mne jedno z nejlepších na Moravě. Sklípků je ve zdejším areálu ale dalších 11. 

Při brouzdání internetem jsem objevil tuto ucelenou zprávu o boleradickém vinařství (Polehrad - zpravodaj občanů Boleradic, červen 2009):

První písemná zpráva o pestování vína je z roku 1289 a patří k nejstarším na jižní Morave. Velký rozvoj vinarství u
nás nastal v 16. stol. V roce 1503 dala vrchnost osadníkům možnost vysadit vinice v trati Světlá. V roce 1530 koupili Boleradice páni z Vickova a za jejich vlády došlo k výraznému rozvoji vinařství a to udělením řady
výsad, stanovením horenských nařízení, dánim možnosti výsadby vinic vedle staré hory Světlé v tzv. „Nové hoře
Světlé“. Udelili právo peceti a na ní zobrazení vinařského nářadí – hrábí a vinařského nože. V roce 1559 povolila
vrchnost k nám příchod novokřtencum („Habáni“), kteří byli výborní vinaři a u nás měli pronajatý panský poplužní
dvůr a v něm sklep na uskladnění vína, který je dochovaný dodnes. V době třicetileté války nastal hluboký úpadek obce a také vinarství. Ješte v roce 1673 bylo u nás 668 meřic vinic, z nich však 448 pustých. V roce 1744
bylo v obecním hostinci vyšenkováno 170 věder vína a o pět let později 250 věder domácího a 99 věder
nakoupeného vína. V té dobe se rozkládaly vinice v tratích Mezihorka, Šejby, Holci, Psinky, Pod Šejby, Stará i
Nová Světlá, Randle, Vorlícky. Vrchnost od nepaměti měla vinice v trati Šejby. V roce 1789 byl v Boleradicích výnos 760 věder vína. Po vinařské katastrofě na prelomu 19. a 20. století poklesla rozloha vinohradů na minimum. Např. ješte v roce 1927 to bylo pouze 9 měric. Obdoba nastala v 50 letech min. stol., kdy majitelé vinice je museli rušit v zájmu zajištení výživy národa. Zato v 60-tých letech se
začala situace měnit a vinice mohli vysazovat „zahrádkáři“ a také JZD. Od té doby bylo vinarství na vzestupu až
dosáhlo současného stavu.

Současný stav – rok 2009
Katastrální území Boleradice patrí do oblasti Morava a do Velkopavlovické podoblasti. Vinice u nás jsou položeny ve značné výši a to až 300 m n.m. Ve značně zvlněném, strmém a členitém terénu. Velká část vinic byla vysázena v 80. letech min. stol. Na rekultivovaných pozemcích na nichž vznikly širokoplošné terasy s protierozními zábranami a tím i vhodné pro vinice. Půdy na nich jsou na vápenatých jílech, pískovcích pokrytých spraší. Nejvíce se pestují odrudy Neuburg, Müller Thurgau, Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené. Méně je zastoupeno
Sylvánské zelené, Tramín červený a Sauvignon pro výrobu bílých vín. Svatovavřinecké, Zweigeltrebe, méně
Frankovka a Modrý Portugal na červená vína. Díky výše položeným vinicím mají rostliny dlouhý transfer
živin, nebot réva hluboce koření a to až v hloubce 12 m. Révové kořeny musí čerpat vodu a minerály z velkých
hloubek. Vína jsou ovocitá, sauvignonová a muškátová hlavně díky výše položeným vinicím.

Viniční tratě
Dukejský - celková plocha je 29 ha, skutečne osázená plocha je 5 ha. Stáří vinic 25 – 65 let, vinice v individuální
držbě. Patří sem hony Stračí, Kolíbky, Klíny, Dukejský.
Nové Hory - celková plocha 28 ha, osázená 19 ha.Odrudy Müller Thurgau, Sylvánské zelené - stáří 20 let, Ryzlink vlašský 28 let. Tvoří ji hony Světlá a Nové hory.
Psinky - celková plocha 24 ha, osázená plocha 10 ha, stáří vinic 6 – 35 let. Tvoří ji hony Za Klínky, U hřbitova,
Klínky a Psinky. Ten posledně jmenovaný má ideální jižní expozice, ale současný stav je žalostný navzdory tomu,
že je na ni nevábný pohled z vesnice. Neobdělávané vinice, náletové dřeviny, pustá pole kazí celkový ráz vesnice a jejího okolí.
Hora Šejby - plocha vinic je 44 ha, obdělávaná plocha 10ha, stáří vinic 31 let. Převládá svatovavřinecká odrůda.
Vetšina vinic je na terasách s extenzivním hospodařením, ale s velkým úhynem keřu, proto se nepočítá s obnovou. Tvoří je hony Šejby a Mezihorka.
Víckov - výmera 11 ha, osázeno 6 ha v roce 1979, vinice jsou v individuální držbě. Je to historicky významná
lokalita připomínající pány z Víckova a největší rozkvět vinařství v Boleradících. Celkem je k dispozici 136 ha na
nichž je možné pestovat révu, ale ve skutečnosti je využita asi na polovinu . Zastoupení odrůd v kusech.
Neuburské – 26000 ks, Sylvánské zelené – 4500 ks, Müller Thurgau – 12000 ks, Ryzlink vlašský - 8000 ks Tramín cervený 5000 ks, Veltlínské zelené - 3000 ks, Sauvignon – 1000 ks, Svatovavřinecké – 13000 ks,
Zweigeltrebe – 2000 ks, Frankovka – 1500 ks, Modrý portugal 1100 ks.

Pěstitelé vinic

Nejvetší je Vinarství Šlancar s.r.o., které obdělává 32 ha vinic. Jako malovinaři Vinařství Koráb a Novotný Zdeněk.
Drobní vinaři mají v držbe 5 – 10 arů, což je 250 – 600 keřů révy. Registrovaní výrobci vína v Boleradicích:
Vinarství Šlancar, s.r.o., Vinarství Omasta Stanislav, Vinarství Koráb P+M, Vinařství Zdeněk Novotný.Uskladnění vína je ve sklepích, jednak u rodinných domků, v bývalých sklepích po vesnici. Kolonie sklepů v bývalé cihelně u hřbitova byla vystavěna v letech 1970 -1980 a vytváří malebné zátiší na okraji vesnice. Od roku 1996 pracuje Vinařský spolek, který má 30 členů a každoročne koná Velikonocní výstavu vín, jeden tematický zájezd do vinařských oblastí a pro svoje členy i další zájemce odborné akce s vinařskou tématikou. V posledním čase také Den otevřených sklepů a Štepánský košt mladých vín. Velkou tradici mají Slavnosti vinobraní se zavíráním a otevíráním hory, průvodem vinařu, které se konají od 60 let min. stol. s vlastním textem a dramaturgií. Od té doby konávali výstavy vín zahrádkáři při různých příležitostech. Vinařství v místě si zachovává stálý zájem i stoupající úroveň.

Autor: Jaroslav Procházka, ZO Techsport BoleradiceStará podoblast do roku 2004: tehdy nezařazeno
Legenda, vysvětlivky, tipy a zdroje k obcím a tratím:
odkaz zde
Počet příspěvků v diskuzi: 0  Vložit/Zobrazit příspěvek
Počet zobrazení stránky: 4064x